Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması

Doğal gaz bağlantı anlaşması yapılması ve doğal gaz dağıtım şebekesi hattının bina iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrol ve onay işlemlerini kapsar. Bu işlemler için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bağlantı anlaşması imzalanır ve işlem esnasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli alınır.

Kayserigaz ile yapacağınız Bağlantı Anlaşması örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Abone Bağlantı Bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz.

Abone Bağlantı ve Güvence Bedelini buradan hesaplayabilirsiniz.

Bağlantı anlaşması işleminizi, Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gerekli evraklar ile birlikte şahsen başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Binanızda doğal gaz servis kutusunun olmaması halinde servis kutusu bağlantısı, Kayserigaz tarafından yasal süre içerisinde yapılacaktır.

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması için gerekli evraklar

 1. Mülk sahibinin T.C. Kimlik numaralı resmi kimlik beyanı,
 2. Tapu fotokopisi veya Web Tapu
 3. Bina yapı ruhsat fotokopisi
 4. Su veya elektrik faturası
 5. Numarataj belgesi
 6. İşlem mülk sahibinin vekili tarafından yapılacak ise; noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmektedir. Vekâletnamede “Kayserigaz” ve/veya “doğal gaz” ifadesinin geçmesi ve yapılacak işlemlerin yetkisinin belirtilmesi gerekmektedir.
 1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi
 2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi ya da bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı, Apartmanda;
  1. Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
   • Toplam inşaat alanı 2000 m²’nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları
   • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m²’nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı vs gibi resmi evrakla belgelemeleri
  2. Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
  3. Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
  4. Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
  • Müracaat eden kişi arsa sahibi ise tapu fotokopisi veya web tapu,
  • Binanın müteahhidi işlem yaptırmak isterse tapu fotokopisine veya web tapuya ilave olarak arsa sahipleri ile müteahhidin doğalgaz işlemleri ile doğalgaz bağlantı anlaşması yapması için noterden yapılan sözleşme ile şirketin vergi levhası, imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi ve kaşesi,
  • Bina adına yapılacak ise Bina karar defteri ile bina yönetiminde imzaya yetkili kişilere doğal gaz bağlantı anlaşması imzalamaya yetki verildiğine ait karar, kaşe ve vergi dairesi – vergi numarası bilgileri
 3. TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 4. İşlem mülk sahibinin vekili tarafından yapılacak ise; noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmektedir. Vekâletnamede “Kayserigaz” ve/veya “doğal gaz” ifadesinin geçmesi ve yapılacak işlemlerin yetkisinin belirtilmesi gerekmektedir
 5. NOT: İnşaat halinde olan yerler için ilk kez doğal gaz talebinde bulunan adreslerde “ NCZ formatında Koordinatlı Vaziyet Planı” (İnşaatı yapılacak bir binanın köşe noktalarının yollara ve parsel sınırlarına olan uzaklığını gösteren plan) talep edilir.

  NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.