6698 sayılı KVK Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Kayserigaz” veya “Şirket”) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kayserigaz’ın hizmetlerinden yararlanmanız nedeniyle Şirket’imize temin etmiş olduğunuz aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olarak genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verilerinizden olup da kimlik belgelerinizde yer alan verileriniz işlenebilmektedir:

 • İsim, soyad, TCKN, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan sair kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, sair iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Vergi numaranız, imza veriniz, tapu kaydı veya kira sözleşmesinde yazılı verileriniz,
 • Çağrı merkezi standartlar gereği sesli görüşme kayıtlarınız,  
 • Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerimiz çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz,
 • Genel müdürlüğümüzü ve diğer iş yerlerimizin ziyaret edilmesi halinde kamera görüntü kayıtlarınız, araç plakası gibi taşıt verileriniz,
 • Kayserigaz’ın iş ortağı olmanız halinde sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı ve bunun gibi mesleki veriler ile banka hesap numarası, IBAN, imza sirküleri, fatura bilgileri gibi verileriniz,
 • IP adresi gibi dijital iz verileriniz.

Ayrıca, Kayserigaz Genel Müdürlüğü’ne, abonelik noktalarına ve diğer hizmet birimlerine hizmet almak, talep/şikâyet/ziyarette bulunmak niyetiyle geldiğinizde, Kayserigaz’ın telefon, internet, mobil uygulamaları, Çağrı Merkezi, Çevrimiçi- Online Hizmetleri, Çözüm Noktası iletişim kanallarını kullanmak niyetiyle veya internet sitemizi kullandığınızda, Kayserigaz’ın düzenlediği etkinliklere katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

 • Doğalgaz işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizin sunulabilmesi, satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi, şebeke hasarlarının giderilmesi, yeni tesisat hatlarının döşenmesi için keşif yapılması, doğalgaz tesisatı döşemesi için EPDK nezdindeki süreçlerin yönetilmesi,
 • Teminat Mektubu alınması ve gerektiğinde teminatın bozdurulması ve iadesi,
 • Sözleşmelerin feshi ile varsa güvence bedeli ya da diğer hakların iadesi,
 • Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iletişim kurulması,
 • Şirket’in bilinirliğinin ve tanıtımının sağlanması, sosyal sorumluluk projeleri ile Şirket’in pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlikler düzenlenmesi ve bu kapsamda basın bülteni, dergi, sosyal medya, gazete, internet sitesi, basın toplantıları vb. aktivitelerin gerçekleştirilmesi,  
 • Kimlik teyidi yapılabilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve gelen sorulara cevap verilebilmesi, yapılan ihbarların yönetimi,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması,
 • İç işleyişin sağlanması ve geliştirilmesi, raporlama ve analizlerin yapılması,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Teknoloji ve altyapı hizmeti alınması,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemelerce talep edilen bilgilerin paylaşılması, gerekli raporlamaların ve bilgilendirmelerin yapılması,
 • Kamulaştırma sürecinin yürütülmesi,
 • Üçüncü firmalarla doğalgaz tedarikinin sağlanması amacıyla sözleşmeler yapılması ve proje süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri güvenliğinin temini,
 • Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

ve bunlarla sınırlı olarak, doğalgaz tedariki hizmetinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, finansal rapor alma ve analiz, kanuni takip amaçlarıyla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Kayserigaz’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere, Valilik, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma, diğer kolluk kuvvetleri, adli makamlar, itfaiye, belediyeler, Tapu Kadastro Müdürlüğü, mahkemeler, EPDK, TÜİK, ETKB, GİB, Maliye Bakanlığı, Altyapı Koordinasyon Merkezi, Kayserigaz Mali İşler Müdürlüğü vs. kurum ve kuruluşlar, hizmetlerinden faydalandığımız özel harita büroları, yetkili altyapı şirketleri, anket şirketleri, çağrı merkezi, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, teknoloji şirketleri, tahsilat şirketleri, avukatlar, denetçiler, mali müşavirler/müfettişler, danışmanlar, tercüme büroları, müşterilerin randevu alabilmesi için yetkilendirilmiş şirketlerle,  reklam ajansları, tedarikçiler vs. iş ortaklarımıza, basın kuruluşları, bankalar, sigorta şirketleri, Kayserigaz’ın bağlı bulunduğu ana hissedar ile onun grup şirketleri başta olmak üzere doğalgaz tedariki hizmeti ve sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız şirketler ya da diğer yetkili kamu kurum ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, doğalgaz hizmetleri kapsamında, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle:

Kayserigaz Genel Müdürlüğü’ne, abonelik noktalarına, diğer hizmet birimlerine hizmet almak, talep/şikâyet/ziyarette bulunmak niyetiyle geldiğinizde, Kayserigaz’ın telefon, internet, mobil uygulamaları, Çağrı Merkezi, Çevrimiçi-Online Hizmetleri, Çözüm Noktası iletişim kanallarını kullanmak niyetiyle veya internet sitemizi kullandığınızda, Kayserigaz’ın düzenlediği etkinliklere katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde, yüz yüze, yazılı, sözlü, görsel, mobil, telefon, internet, elektronik vasıtalarla toplanabilmektedir.


 

 1. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı http://www.kayserigaz.com.tr/cozum-noktasi  bağlantısında yer alan Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Yeni Mahalle, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 5. Cadde No:61 Kocasinan/Kayseri adresine veya herhangi bir şubemize kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
 • Şirketimizin [kayserigaz@hs02.kep.tr] posta adresine veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin [kvk@kayserigaz.com.tr] adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

 

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.